Datblygu’r Gymraeg fel catalydd economaidd a fydd yn gyfrwng i ddatblygu ac adfywio y Gymru wledig

amdanom ni

Mae prosiect Marchnad Lafur Cymraeg am greu ymgysylltiad rhwng sectorau a chwmnioedd sydd a’r potensial o ddatblygu gwasanaethau a chynhyrchion sydd yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol y Gymraeg. Nod y prosiect yw datblygu’r Gymraeg fel catalydd economaidd fydd yn gyfrwng i ddatblygu ac adfywio y Gymru Wledig. Yn sgil hynny, gellid adnabod cyfleoedd a galw am wasanaethau Cymraeg, neu’r cyfle i ehangugwasanaethau Cymraeg.

Yn gyffredinol, gwybodaeth o ddefnydd y Gymraeg gan fusnesau ac o werth y Gymraeg i fusnesau yw ffocws gwaith yn y maes hyd yma. Bydd y gwaith yn darparu dealltwriaeth ac yn gosod y sylfaen ar gyfer datblygu camau ymgysylltu pellach. Ein gobaith yw y bydd y gwaith yn arwain at well dealltwriaeth o gyfleoedd i ddatblygu’r Gymraeg fel catalydd economaidd a chyfrwng i ddatblygu ac adfywio’r Gymru wledig wrth gyflwyno pethau newydd ymysg y sectorau. O ganlyniad bydd modd adnabod y sectorau sydd â photensial i ddatblygu gwasanaethau a chynhyrchion newydd drwy sefydlu clystyrau peilot arbrofol gweithredol. Mae sefydlu ymyriad o’r natur yma yn galluogi i’r sector Gymraeg y potensial i gyfrannu at wireddu amcanion y rhaglen ac yn dwyn manteision ieithyddol ac economaidd ar y cyd, amcan clir sydd wedi amlygu ei hun mewn adroddiadau a pholisiau diweddar. Cynllun peilot arloesol, mewn partneriaeth gyda Mentrau Iaith Cymru yw hwn a fydd yn medru arwain at broses o ddatblygu integredig ehangach a chynhwysfawr.

 

Marchnad Lafur Cymraeg project hopes to engage with sectors and companies who have the potential of developing services and products who build on Welsh linguistic skills. The projects aim is develop the language as a catalyst for the economy which will help develop a regenerate rural Wales. As a result, we will be able to identify the needs and opportunities for creating new Welsh language services or expand on current services.

galeri

newyddion

Arfor – Y tryddyd clwstwr

Fel rhan o brosiect Marchnad Lafur Cymraeg rydym yn edrych ar ddatblygu clwstwr yn ymwneud â chynllun rhwydwaith Arfror. Cysyniad yw Arfor o greu awdurdod rhanbarthol yn siroedd Gogledd Orllewin a Gorllewin Cymru  sef Sir Fôn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin sy’n...

Cynllun Mentoriaid

Cymorth Mentoriaid Mae’r syniad o greu cynllun mentoriaid wedi deillio o waith y prosiect Marchnad Lafur Cymraeg ar ein clwstwr Perchnogaeth Gymunedol. O ganlyniad i drafodaethau yng Nghynhadledd Perchnogaeth Gymunedol fe welwyd yr angen am gymorth ymarferol ar...

Cynhadledd

Cynhaliwyd Cynhadledd ar Berchnogaeth Gymunedol yn Galeri, Caernarfon ar ddydd Iau, 28 Mehefin 2018 fel rhan o’r prosiect Marchnad Lafur Cymraeg. Nod y prosiect yn ei gyfanrwydd yw greu ymgysylltiad rhwng sectorau a chwmnioedd sydd a’r potensial o ddatblygu...

rhestr adnodd menterau cymunedol

Dyma linc i restr o fentrau cymunedol sy’n gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg, os ydych yn fenter sy’n awyddus i ymuno gyda’r rhestr, cysylltwch!

cyswllt 

Am fanylion pellach cysylltwch â MarchnadLafurCymraeg@four.cymru 01970 636400